Tư duy dài hạn (Long Term Thinking)

Entrepreneurs should always aim to play the long game. Instant gratification cannot build a legacy. Các doanh nhân nên luôn đặt mục tiêu chơi trò chơi lâu dài. Sự hài lòng tức thì không thể xây dựng một di sản. Suy nghĩ dài hạn (long-term thinking) Kĩ năng tư duy và hành động dài hạn … Đọc tiếp